دریافت تندیس واحد برتر صنایع دانش بنیان استان اصفهان از سوی وزارت صنعت و معدن در سال 1394